Spletna stran uporablja piškotke. Za namestitev analitičnih in drugih nenujnih piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje. Katere piškotke uporabljamo lahko kadarkoli preverite v pravilniku o piškotkih.

Splošni pogoji poslovanja

(ta različica splošnih pogojev poslovanja je v veljavi z dnem 1.1.2021)

Ta pravila imajo naravo splošnih pogojev poslovanja in urejajo uporabo platforme in s platformo povezanih produktov, storitev in druge intelektualne lastnine, ki je v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, matična št.: 8209898000, ID številka za DDV: SI19081758 (v nadaljevanju družba Pripelji Ideje, d.o.o. ali samo družba ali “mi”), razen, če je uporaba s platformo povezanih produktov, storitev in druge intelektualne lastnine v lasti družbe, urejena v svojih posebnih pogojih uporabe. Platformo upravlja in povezane storitve za pogodbenike v sklopu opravljanja registriranih dejavnosti trži in izvaja, družba Pripelji Ideje, d.o.o. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Obligacijskim Zakonikom Republike Slovenije, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu, Zakonom o varstvu potrošnikov, priporočili Trgovinske zbornice Slovenije in v skladu z drugimi zakoni, predpisi in kodeksi na področju dejavnosti, ki jih izvaja družba Pripelji Ideje, d.o.o.

Osnova za obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira družba Pripelji Ideje, d.o.o., ko se uporablja platforma in s platformo povezani produkti, storitve in druga intelektualna lastnina v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o., je Pravilnik o zasebnosti, ki je dostopen na spletni strani www.pripelji.si.

Veljavni splošni pogoji poslovanja so vedno na voljo v elektronski obliki na spletni strani www.pripelji.si. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ima pravico, da v skladu z zakonodajo te splošne pogoje poslovanja spreminja in dopolnjuje z novimi določili, pri tem je vsaka različica posebej datirana, trenutna veljavna različica pa vidna na vrhu tega dokumenta.

1 Predstavitev pojmov in upravljavca

Delovnik družbe: vsak dan od osme (8.00) do šestnajste (16.00) ure, razen sobot, nedelj in dela prostih dni v Sloveniji

Platforma: rezervacijska platforma oziroma informacijsko-povezovalni sistem v upravljanju družbe Pripelji Ideje, d.o.o., kjer lahko pogodbenik naroči prevozno storitev in s prevozom povezane druge storitve pri enem izmed partnerjev kurirjev (platforma, ki predstavlja informacijsko-povezovalni sistem je sestavljena iz spletne strani www.pripelji.si in z njo povezanih domen, poddomen, kot tudi vse vsebine, ki se na teh spletnih straneh zagotavlja, mobilne aplikacije, podatkovne baze, algoritmov, ter drugih z informacijsko-povezovalnim sistemom povezanih tehnologij, funkcij, programov in ostale intelektualne lastnine v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o.)

Prevozna storitev: s prevozom pošiljk povezane storitve in drugi procesi (na primer prevzem pošiljk, prevoz pošiljk, dostava pošiljk, skladiščenje pošiljk, organizacija prevoza, idr.), ki jih v okviru svoje komercialne dejavnosti izvajajo partnerji kurirji

Partner kurir: pogodbeni partner družbe Pripelji Ideje, d.o.o., med katere vključujemo uveljavljene ponudnike poštnih, kurirskih in drugih s prevozom povezanih storitev, kot tudi kurirje neodvisne pogodbenike, ki imajo na trgu registrirano ustrezno dejavnost za izvajanje prevozne storitve

Pogodbenik/Naročnik/Uporabnik/”vi”: pravna ali fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost

Pošiljatelj: pravna ali fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost, je lastnik ali/in prodajalec vsebine v pošiljki in pošiljatelj pošiljke

Prejemnik: pravna ali fizična oseba, ki ji je pošiljka namenjena

Pošiljka/Paket: pošiljka, vključno z njeno vsebino

Teža pošiljke: dejanska teža pošiljke, izražena v kilogramih ali drugi merski enoti

Velikost pošiljke: dejanska velikost pošiljke oziroma dolžina posamezne stranice pošiljke ali/in kombinirana velikost pošiljke (v tem kontekstu predstavlja kombinirano velikost seštevek dolžine, dva kratnika širine in dva kratnika višine pošiljke), izražena v centimetrih ali drugi merski enoti

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo, vpisana v sodni register Okrožno sodišče v Mariboru (Srg 2018/20720), z matično številko: 8209898000 in je DDV zavezanec (ID številka za DDV: SI19081758).

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. deluje, kot komisionar in ne kot izvajalec prevozne storitve, niti ne kot špediter. Z oddajo naročila preko platforme pogodbenik pooblasti družbo, da lahko ta v svojem imenu in na zahtevo pogodbenika naroči prevozno in druge s prevozom povezane storitve pri enem izmed partnerjev kurirjev, ki je v pogodbenem sodelovanju z družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in ustreza zahtevam za izvedbo prevozne in drugih naročenih storitev. Izpolnitev obveznosti povezanih z izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, je izključno odgovornost partnerjev kurirjev.

Vsi dodatni stroški, ki nastanejo zaradi dodatnih zahtev pogodbenika po oddanem naročilu, ali nastanejo zaradi pogodbenikovega neizpolnjevanja teh splošnih pogojev poslovanja, bremenijo izključno pogodbenika. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da od pogodbenika zahteva povračilo stroškov, ki so družbi nastali zaradi dodatnih zahtev pogodbenika po oddanem naročilu in jih je družba morala poravnati enemu izmed partnerjev kurirjev, ne glede na to, če so družbi nastali stroški preden je partner kurir začel izvajati prevozno storitev ali po tem, ko je bila prevozna storitev že izvedena.

2 Registracija uporabniškega računa

Pogodbenik mora imeti za oddajo naročila preko platforme (v nadaljevanju samo “oddano naročilo”) registriran uporabniški račun. Pogodbenik lahko istočasno upravlja samo en registriran uporabniški račun. Pogodbenik se obvezuje, da ne bo registriral uporabniškega računa v imenu tretje osebe oziroma se prijavil v uporabniški račun pod imenom tretje osebe. Uporabniški račun ni prenosljiv na tretjo osebo.

Uporabniški račun se lahko registrira na dva načina. Prvi način je, da si pogodbenik sam registrira uporabniški račun v skladu s postopkom registracije uporabniškega računa preko mobilne aplikacije. Drugi način je, da se za pogodbenika registrira uporabniški račun iz strani družbe Pripelji ideje, d.o.o., to je ponavadi takrat, če je zaradi tehničnih težav pogodbeniku onemogočena registracija uporabniškega računa preko mobilne aplikacije, ali je takšen način registracije uporabniškega računa dogovorjen v sklenjeni pogodbi o dolgoročnem naročniškem razmerju.

Podatki, ki jih pogodbenik navede v postopku registracije uporabniškega računa oziroma za registracijo uporabniškega računa, kot tudi vsi podatki, ki jih pogodbenik spreminja in dopolnjuje v svojem uporabniškem računu, morajo biti resnični in popolni. Izključno pogodbenik je tisti, ki nosi vso odgovornost zaradi neresničnih ali nepravilnih podatkov v uporabniškem računu.

Če pogodbenik uspešno sam registrira uporabniški račun preko mobilne aplikacije, se takoj sklene pogodba o kratkoročnem naročniškem razmerju med pogodbenikom in družbo Pripelji ideje, d.o.o, kot je vsakokrat veljavna ponudba kratkoročnega naročniškega razmerja predstavljena na spletni strani www.pripelji.si in teh splošnih pogojih poslovanja.

Registracija uporabniškega računa je dovoljena samo pravnim ali fizičnim osebam, ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost in imajo sedež podjetja, podružnico ali drugo poslovno enoto v Sloveniji. Pogodbenik dokazuje sedež podjetja, podružnico ali drugo poslovno enoto v Sloveniji z vpisom v Poslovnem registru Slovenije (PRS).

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da ob zaznanih kršitvah teh splošnih pogojev poslovanja, brez navedbe razloga prekliče ali/in izbriše uporabniški račun pogodbenika in pogodbeniku prepove registracijo novega uporabniškega računa. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si prav tako pridržuje pravico, da brez navedbe razloga pogodbeniku začasno ali za stalno omeji dostop do platforme oziroma prekliče ali/in izbriše uporabniški račun pogodbenika, če pogodbenik ne odda naročila vsaj enkrat v obdobju zadnjih šestdeset (60) dni.

3 Naročniška razmerja

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ima v ponudbi različna naročniška razmerja, ki pogodbeniku omogočajo uporabo platforme za določeno časovno obdobje in z različnimi prednostmi, omejitvami in drugimi značilnostmi, ki so predstavljene v vsakokrat veljavni ponudbi naročniških razmerij na spletni strani www.pripelji.si in teh splošnih pogojih poslovanja.

V osnovi se naročniška razmerja delijo na kratkoročna naročniška razmerja in dolgoročna naročniška razmerja. Kratkoročno naročniško razmerje velja za obdobje enega (1) koledarskega meseca oziroma do konca koledarskega meseca, v katerem je bilo sklenjeno kratkoročno naročniško razmerje. Dolgoročno naročniško razmerje velja praviloma za obdobje enega (1) leta od dneva sklenjenega dolgoročnega naročniškega razmerja oziroma za obdobje, ki je posebej dogovorjeno med pogodbenikom in družbo v sklenjeni pogodbi o dolgoročnem naročniškem razmerju.

Naročniška razmerja so sestavljena iz različnih naročniških paketov, vsak paket ima svoje prednosti, omejitve in različne funkcionalnosti, obseg storitev ter cenik storitev in drugih stroškov.

Če pogodbenik uspešno sam registrira uporabniški račun preko mobilne aplikacije, se takoj sklene pogodba o kratkoročnem naročniškem razmerju med pogodbenikom in družbo Pripelji ideje, d.o.o, kot je vsakokrat veljavna ponudba kratkoročnega naročniškega razmerja predstavljena na spletni strani www.pripelji.si in teh splošnih pogojih poslovanja. Z uspešno registracijo uporabniškega računa se sklene kratkoročno naročniško razmerje, za naročniški paket “Osnovni paket”, ki nima stroškov mesečne naročnine, prav tako se lahko sklenjeno kratkoročno naročniško razmerje kadarkoli brezplačno prekliče, ali se izbere drug naročniški paket iz ponudbe kratkoročnega naročniškega razmerja.

Pogodba o sklenitvi kratkoročnega naročniškega razmerja je sklenjena v trenutku, ko pogodbenik prejme elektronsko sporočilo o potrditvi sklenitve naročniškega razmerja. V trenutku sklenitve kratkoročnega naročniškega razmerja dalje so vsi pogoji, vključno z morebitno ceno mesečne naročnine, fiksirani in veljajo tako za družbo, kot pogodbenika do konca koledarskega meseca v katerem je bilo sklenjeno kratkoročno naročniško razmerje. Sklenjeno kratkoročno naročniško razmerje se avtomatsko podaljša za obdobje naslednjega koledarskega meseca, če pogodbenik ne prekliče naročniškega razmerja v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja.

Pogodbenik izrecno soglaša, da sklenjeno pogodbo o kratkoročnem naročniškem razmerju, kot tudi vse ostale podatke, ki so povezani s sklenjeno pogodbo in jih mora pogodbenik prejeti skladno z zakonodajo, lahko pogodbenik prejme po elektronski pošti. Pogodba je sestavljena in sklenjena v slovenskem jeziku. Pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku družbe in jo lahko pogodbenik pridobi na podlagi pisnega zahtevka, poslanega na naslov elektronske pošte info@pripelji.si.

V primeru, da želi pogodbenik skleniti dolgoročno naročniško razmerje, kot je vsakokrat veljavna ponudba dolgoročnega naročniškega razmerja predstavljena na spletni strani www.pripelji.si, mora pogodbenik poslati povpraševanje na naslov elektronske pošte info@pripelji.si ali oddati ustrezno povpraševanje preko spletnega obrazca, ki se nahaja na spletni strani www.pripelji.si

Pogodba o dolgoročnem naročniškem razmerju je sklenjena v trenutku, ko se sklene pisna oblika pogodbe in so s strani pogodbenika plačane vse obveznosti, ki jih mora poravnati pogodbenik v skladu z vsakokrat veljavno ponudbo o dolgoročnem naročniškem razmerju oziroma posebnimi dogovori, ki so del sklenjene pogodbe o dolgoročnem naročniškem razmerju med pogodbenikom in družbo.

V trenutku sklenitve dolgoročnega naročniškega razmerja dalje veljajo za pogodbenika in družbo vsi pogoji, vključno s ceno mesečne naročnine, kot tudi druga določila, ki so del sklenjene pogodbe o dolgoročnem naročniškem razmerju. Sklenjeno dolgoročno naročniško razmerje se ne podaljša avtomatsko zato mora biti pogodbenik še posebej previden, da pravočasno sklene novo naročniško razmerje oziroma podaljša obstoječe sklenjeno dolgoročno naročniško razmerje, saj lahko v nasprotnem primeru pogodbenik začasno izgubi dostop do uporabniškega računa oziroma uporabe platforme.

V trenutku sklenitve naročniškega razmerja lahko družba Pripelji ideje, d.o.o. znesek cene mesečne naročnine in morebitne druge stroške povezane z uporabo platforme zaračuna pogodbeniku v polnem znesku, ne glede na število oddanih naročil ali/in trajanje naročniškega razmerja. Družba Pripelji ideje, d.o.o. bo znesek cene mesečne naročnine in morebitne druge stroške povezane z uporabo platforme (npr. dodatek na naročnino za upravljanje dodatnega modula) zaračunala pogodbeniku v izdanem računu, ki ga prejme pogodbenik na naslov elektronske pošte. Pogodbenik mora plačati prejet račun, v roku sedmih (7) dni od dneva izdaje računa. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ponavadi zaračuna mesečno naročnino, vključno z morebitnimi drugimi stroški povezanimi z uporabo platforme na prvi dan v mesecu za tekoči mesec.

Pogodbenik lahko kadarkoli prekliče sklenjeno naročniško razmerje, pri tem stopi preklic v veljavo takoj, ko pogodbenik prejme elektronsko sporočilo o potrditvi preklica uporabniškega računa oziroma sklenjenega naročniškega razmerja. V primeru, da želi pogodbenik preklicati sklenjeno dolgoročno naročniško razmerje lahko za pogodbenika nastanejo dodatni stroški, in sicer v višini, kot je predčasna prekinitev naročniškega razmerja dogovorjena v sklenjeni pogodbi o dolgoročnem naročniškem razmerju.

Pogodbenik lahko izvede preklic kratkoročnega naročniškega razmerja preko mobilne aplikacije, če pogodbeniku to ni omogočeno pa lahko pogodbenik preklic kratkoročnega naročniškega razmerja sporoči s poslanim elektronskim sporočilom na naslov elektronske pošte info@pripelji.si. Pogodbenik lahko izvede preklic dolgoročnega naročniškega razmerja izključno s poslanim elektronskim sporočilom na naslov elektronske pošte info@pripelji.si.

4 Obseg storitev

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. opravlja za pogodbenika različne storitve, ki so del ponudbe sklenjenega naročniškega razmerja, kot tudi morebitnih dodatnih modulov, kot je vsakokrat veljavna ponudba dodatnih modulov predstavljena na spletni strani www.pripelji.si. Obseg storitev se med drugim navezuje tudi na oddana naročila preko platforme (kot so na primer tako imenovane storitve na področju rezervacije kurirja), ki jih v sklopu svoje ponudbe in obsegu registriranih dejavnosti opravlja družba Pripelji ideje, d.o.o., razen, če za takšne storitve veljajo drugačni splošni pogoji poslovanja ali/in druga pravila, ki so posebej predstavljena na drugih spletnih straneh v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o. ali/in so posebej opredeljene v sklenjeni pogodbi o dolgoročnem naročniškem razmerju in dokumentih, ki predstavljajo sestavni del takšne sklenjene pogodbe med pogodbenikom in družbo Pripelji Ideje, d.o.o.

Tako imenovane podporne storitve, ki jih družba ponuja pogodbeniku v skladu z vsakokrat veljavno ponudbo podpornih storitev, kot je takšna ponudba predstavljena na spletni strani www.pripelji.si, bo družba izvedla izključno na podlagi ustreznega naročila pogodbenika, ki ga mora pogodbenik poslati na elektronski naslov info@pripelji.si. Na podlagi prejetega naročila bo družba v skladu s ponudbo in cenikom, ki je predstavljen na spletni strani www.pripelji.si, pogodbeniku izdala predračun za plačilo naročenih podpornih storitev. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo izvedla podporne storitve v skladu s pogoji izvajanja podpornih storitev, kot so ti predstavljeni na spletni strani www.pripelji.si ali na obrazcu, ki ga prejme pogodbenik za naročilo posamezne podporne storitve. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. je dolžna izvesti podporne storitve strokovno, vestno in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. je dolžna izvesti podporne storitve šele po prejemu plačila za naročene podporne storitve.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. lahko za pogodbenika opravi tudi storitve razvoja oziroma nadgradnje prednosti oziroma funkcionalnosti, ki so del vsakokrat veljavne ponudbe dolgoročnega naročniškega razmerja oziroma so del sklenjene pogodbe o dolgoročnem naročniškem razmerju. Takšne storitve bo družba izvedla na podlagi pisnega povpraševanja pogodbenika, ki ga mora pogodbenik poslati na elektronski naslov info@pripelji.si. Na podlagi prejetega povpraševanja bo družba izdala pisno ponudbo, vključno s ceno storitev in opisom načrta razvoja ter predvidenega časa dela. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. je dolžna izvesti takšne storitve šele po prejemu plačila za naročene storitve. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ni dolžna sprejeti in izvesti storitev oziroma dela, ki ga je s poslanim povpraševanjem oziroma naročilom od družbe zahteval pogodbenik v skladu s tem odstavkom.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. zbira in obdeluje vsa naročila pogodbenikov, ki so oddana preko platforme v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja. S prejemom uspešno oddanega naročila se na zahtevo pogodbenika naroči prevozno in druge s prevozom povezane storitve pri enem izmed partnerjev kurirjev. Izpolnitev obveznosti povezanih z izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, je izključno odgovornost partnerjev kurirjev.

Pogodbenik lahko zahteva v oddanem naročilu in v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, vključno z upoštevanjem omejitev, ki veljajo v teh splošnih pogojih poslovanja ali/in veljajo v sklenjenem dolgoročnem naročniškem razmerju med pogodbenikom in družbo, rezervacijo enega izmed partnerjev kurirjev oziroma naročilo prevozne in s prevozom povezanih drugih storitev, ki jih v sklopu opravljanja komercialne dejavnosti izvajajo partnerji kurirji, pri tem se lahko naroči prevozne storitve za pošiljke z različnimi značilnostmi (npr. težo pošiljke).

Izpolnitev obveznosti povezanih z izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, je izključno odgovornost partnerjev kurirjev. Prevozne in druge s prevozom povezane storitve, ki jih v sklopu oddanega naročila izvaja izbran partner kurir, se izvajajo v skladu s splošnimi pogoji poslovanja izbranega partnerja kurirja in drugimi pravilniki, ki veljajo pri izbranem partnerju kurirju.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se zavezuje, da bo poskušala pogodbenikom glede na značilnosti oddanega naročila zagotoviti partnerja kurirja, ki bo omogočil kar se da hitro, varno in učinkovito izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo lahko v nekaterih primerih nakazala prevzet znesek odkupnine na račun pogodbenika. Če je naveden znesek odkupnine v oblikovani pošiljki, ki je del oddanega naročila preko platforme, v sklopu izvajanja prevozne storitve partnerja kurirja uspešno prevzet od prejemnika in nato nakazan na bančni račun družbe Pripelji Ideje, d.o.o., bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. nakazala znesek odkupnine na bančni račun pogodbenika. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo nakazala prevzet znesek odkupnine za posamezno oblikovano pošiljko, ki je del oddanega naročila najkasneje v roku štirinajstih (14) dni od dneva uspešne dostave pošiljke prejemniku oziroma od dneva prejema zneska odkupnine na račun družbe. Družba bo ob vsakem nakazilu prevzetih odkupnin na bančni račun pogodbenika, pogodbenika obvestila preko elektronskega sporočila.

Obseg storitev, kot tudi različne funkcionalnosti in druge prednosti, ki jih lahko koristi pogodbenik z uporabo platforme, je odvisen od omejitev in prednosti naročniškega razmerja, ki je sklenjeno med pogodbenikom in družbo, kot tudi omejitev in prednosti, ki jih omogočajo različni digitalni produkti, ki so del platforme oziroma se lahko preko njih v sklopu uporabe platforme odda naročilo.

Ponudba naročniških razmerij, vključno s povezanimi naročniškimi paketi, cenikom storitev ter drugih pogojev in stroškov, so vedno objavljeni na spletni strani www.pripelji.si. Vse cene so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače.

Zraven rednih cen storitev, si družba Pripelji Ideje, d.o.o. pridržuje pravico do akcijskih cen, ki veljajo za pogodbenike v času akcije in po pogojih posamezne akcijske kampanje. Uporaba različnih akcijskih cen in drugih posebnih ponudb se izključuje, razen, če je izrecno napisano drugače.

4.1 Posebni pogoji prevozne storitve “Terminski prevzem”

V primeru, da je pogodbenik v uspešno oddanem naročilu izbral prevozno storitev “Terminski prevzem”, se bo na zahtevo pogodbenika pri izbranem partnerju kurirju naročilo ustrezno prevozno storitev, ki zajema prevzem in dostavo pošiljk po sistemu od vrat do vrat, ter v notranjem prometu Slovenije, oziroma se bo naročilo tisto prevozno storitev, ki jo je pogodbenik iz ponudbe storitev izbranega partnerja kurirja izbral v oddanem naročilu, če bo takšna možnost izbire na voljo pogodbeniku v postopku oddaje naročila.

Za oblikovane pošiljke, ki so del uspešno oddanega naročila z izbrano prevozno storitvijo “Terminski prevzem” je predviden prevzem pošiljk naslednji delovni dan po dnevu oddaje naročila, če je bilo naročilo uspešno oddano preko mobilne aplikacije in hkrati na delovni dan do 14.00 ure oziroma se je na delovni dan do 14.00 ure uspešno rezerviral partner kurir. Za oblikovane pošiljke, ki so del uspešno oddanega naročila z izbrano prevozno storitvijo “Terminski prevzem” je lahko predviden prevzem pošiljk še isti delovni dan, kot je bilo oddano naročilo, ampak izključno takrat, če so za to izpolnjeni vsi zahtevani pogoji (takšni pogoji bodo predstavljeni pogodbeniku po sklenitvi dolgoročnega naročniškega razmerja), vključno s pogojem oddaje naročila preko spletnega servisa API.

Za oblikovane pošiljke, ki so del uspešno oddanega naročila z izbrano prevozno storitvijo “Terminski prevzem” je v ceno storitve rezervacije kurirja, ne glede na težo pošiljke, že vključeno obveščanje prejemnika pošiljke preko telefona (SMS) ali/in elektronskega sporočila o podrobnostih pošiljke in predvideni dostavi. Takšno obveščanje prejemnika lahko izvaja družba Pripelji ideje, d.o.o. ali/in izbran partner kurir. Za oblikovane pošiljke, ki so del uspešno oddanega naročila z izbrano prevozno storitvijo “Terminski prevzem” je v ceno storitve rezervacije kurirja, že vključeno brezplačno vračilo pošiljke na naslov pošiljatelja. V tem kontekstu se brezplačno vračilo pošiljke na naslov pošiljatelja izvaja v primeru, če je bila pošiljka neuspešno dostavljena na dostavno lokacijo prejemnika oziroma je prejemnik zavrnil prevzem pošiljke. Takšno vračilo pošiljke na naslov pošiljatelja se ponavadi izvaja iz strani izbranega partnerja kurirja, v roku petih (5) do petnajstih (15) dni, od dneva neuspešne dostave pošiljke prejemniku.

5 Način plačila storitev

Pogodbenik lahko izvede plačilo naročenih storitev na različne načine.

Plačilo naročenih storitev, ki so del oddanih naročil preko platforme je odvisno od pogojev v teh splošnih pogojih poslovanja in morebitnih dodatnih pogojev, ki so dogovorjeni med pogodbenikom in družbo Pripelji Ideje, d.o.o. v sklopu sklenjenega dolgoročnega naročniškega razmerja.

Vsi pogodbeniki, ne glede na izbran naročniški paket, ki je del ponudbe kratkoročnega naročniškega razmerja lahko izvedejo plačilo naročenih storitev v oddanem naročilu s podprtimi plačilnimi karticami neposredno v postopku oddaje naročila preko platforme. V primeru načina plačila s plačilno kartico se takoj po potrditvi prejema plačila, pošlje na naslov elektronske pošte pogodbenika račun v elektronski obliki.

Pogodbeniki, ki imajo izbrane točno določene naročniške pakete, ki so del ponudbe kratkoročnega naročniškega razmerja in omogočajo način plačila “Plačilo preko obračunskega obdobja”, lahko izvedejo plačilo naročenih storitev v oddanem naročilu za nazaj oziroma s plačilom računa za obračunsko obdobje. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. izdaja račune za obračunsko obdobje najmanj dva (2) krat na mesec, in sicer se na izdanem računu pogodbeniku zaračunajo vse naročene storitve in drugi stroški, ki so del uspešno oddanih naročil v določenem obračunskem obdobju. Pogodbenik mora plačati prejet račun za obračunsko obdobje, v roku sedmih (7) dni od dneva izdaje računa.

Pogodbeniki, ki imajo sklenjeno dolgoročno naročniško razmerje lahko izvedejo plačilo naročenih storitev v oddanem naročilu za nazaj oziroma s plačilom računa za obračunsko obdobje. V tem primeru bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. pogodbeniku zaračunala naročene storitve v sklopu izdanega računa za obračunsko obdobje, in v skladu s pogoji, ki so navedeni v prejšnjem odstavku tega člena oziroma v skladu s pogoji in drugimi določili na področju načina plačila, ki so dogovorjeni v sklenjeni pogodbi o dolgoročnem naročniškem razmerju.

Pogodbenik je dolžan preveriti pristnost podatkov na prejetih računih, ki jih mora grajati v zakonsko predpisanem roku. Kasneje prejetih ugovorov glede pristnosti izdanih računov se ne priznava.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. zagotavlja tehnološke rešitve in vse potrebne varnostne ukrepe za popolno varnost izvedbe plačila neposredno preko platforme z izbrano plačilno kartico. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov se izvaja v varnem načinu, pri tem se podatki kodirajo in na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Vsa izvedena plačila s plačilno kartico so opravljena preko varnega zunanjega plačilnega sistema ponudnika “Stripe”, ki je naš partner za procesiranje in obdelavo plačil. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne shranjuje nobenih podatkov o plačilnih karticah, saj se celoten postopek preverjanja in procesiranja plačila izvede v zunanjem sistemu ponudnika “Stripe”. Podrobne informacije o ponudniku “Stripe” in storitvah, ki jih ponudnik ponuja, vključno z njihovim pravilnikom o zasebnosti lahko preverite na spletni strani Stripe.

Izključno pogodbenik je tisti, ki nosi vso odgovornost pravilne in resnične navedbe podatkov o plačilni kartici v postopku oddaje naročila ter dodatne stroške, ki lahko nastanejo pogodbeniku zaradi kakršnihkoli razlogov zavrnitve transakcije izvedbe plačila ali uspešne transakcije izvedbe plačila in jih pogodbeniku v skladu s svojimi splošnimi pogoji poslovanja zaračuna izdajatelj plačilne kartice oziroma banka.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da pogodbeniku zaračuna storitve na področju rezervacije kurirja, v skladu z dejansko težo pošiljke, ki je ugotovljena v sistemu partnerja kurirja, ki je izvedel prevozno storitev.

6 Uporaba platforme za oddajo naročila

Uporaba platforme z namenom oddaje naročila je omogočena na dva načina oziroma preko dveh različnih digitalnih produktov, ki sta del platforme. Pogodbeniku je omogočena oddaja naročila glede na prednosti in omejitve na področju oddaje naročila v ponudbi posameznega naročniškega razmerja, ki je predstavljena na spletni strani www.pripelji.si oziroma glede na prednosti in omejitve na področju oddaje naročila, ki so dogovorjene med pogodbenikom in družbo Pripelji Ideje, d.o.o. v sklenjeni pogodbi o dolgoročnem naročniškem razmerju, ter v skladu s prednostmi, omejitvami in drugimi funkcionalnostmi, ki jih omogočajo različni digitalni produkti.

6.1 Mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija Pripelji.si (v nadaljevanju samo “mobilna aplikacija”), je skupaj s svojimi prednostmi in funkcionalnostmi, dostopna vsem pogodbenikom, ki imajo registriran uporabniški račun in sklenjeno naročniško razmerje, ne glede na to, če ima pogodbenik z družbo Pripelji Ideje, d.o.o. sklenjeno kratkoročno ali dolgoročno naročniško razmerje.

Osnovni namen mobilne aplikacije je možnost oddaje naročila preko platforme. Mobilna aplikacija omogoča pogodbeniku zraven oddaje naročila tudi druge funkcionalnosti in prednosti, kot je pregled podatkov v oddanih naročilih, spremljanje uspešnosti rezervacije kurirja za oddana naročila oziroma posamezne oblikovane pošiljke v oddanih naročilih, sledenje pošiljkam, in druge prednosti, ki so predstavljene na spletni strani www.pripelji.si ali/in navodilih za uporabo mobilne aplikacije, ki jih prejme pogodbenik po registraciji uporabniškega računa in sklenitvi naročniškega razmerja. V primeru sklenitve dolgoročnega naročniškega razmerja je lahko pogodbeniku onemogočena oddaja naročila preko mobilne aplikacije, saj je možnost oddaje naročila preko platforme, v takšnem primeru pogodbeniku zagotovljena z uporabo spletnega servisa API.

Pogodbenik mora za uspešno oddajo naročila preko mobilne aplikacije slediti navodilom v postopku oddaje naročila in izpolniti oziroma navesti vse zahtevane podatke (kot so na primer podatki o pošiljatelju, podatki o prevzemni lokaciji, podatki o dostavni lokaciji, in drugi zahtevani podatki), vključno s podatki o oblikovanih pošiljkah (kot so na primer podatki o teži pošiljke, podatki o prejemniku pošiljke, in drugi zahtevani podatki), ki so del oddanega naročila. Navedeni podatki v oddanem naročilu morajo biti resnični in popolni. Izključno pogodbenik je tisti, ki nosi vso odgovornost zaradi neresničnih ali nepravilnih podatkov navedenih v oddanem naročilu.

Obseg storitev, kot tudi različne funkcionalnosti in druge prednosti, ki jih omogoča uporaba mobilne aplikacije, je odvisen od ponudbe naročniškega razmerja oziroma posameznega naročniškega paketa, ki je del ponudbe naročniških razmerij.

V primeru oddaje naročila preko mobilne aplikacije nastopa pogodbenik vedno kot pošiljatelj pošiljk, ki so bile oblikovane v oddanem naročilu. V primeru oddaje naročila preko mobilne aplikacije ima družba Pripelji ideje, d.o.o. izključno pravico, da izbere kateremu partnerju kurirju bo na zahtevo pogodbenika posredovala naročilo za izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, ki so bile naročene v oddanem naročilu.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. se zavezuje, da bo poskušala pogodbeniku glede na značilnosti oddanega naročila zagotoviti partnerja kurirja, ki bo omogočil kar se da hitro, varno in učinkovito izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev.

6.2 Spletni servis API

Spletni servis PripeljiSi API (v nadaljevanju samo “spletni servis”), je skupaj s svojim osnovnim namenom in različnimi prednostmi ter funkcionalnostmi, dostopen vsem pogodbenikom, ki imajo registriran uporabniški račun in z družbo Pripelji Ideje, d.o.o. sklenjeno pogodbo o dolgoročnem naročniškem razmerju.

Osnovni namen spletnega servisa je možnost oddaje naročila preko platforme. Spletni servis omogoča pogodbeniku zraven oddaje naročila tudi druge funkcionalnosti in prednosti, kot je sledenje pošiljkam, pridobivanje različnih spremnih dokumentov, in druge prednosti, ki so predstavljene na spletni strani www.pripelji.si ali/in navodilih za uporabo spletnega servisa, ki jih prejme pogodbenik po registraciji uporabniškega računa in sklenitvi dolgoročnega naročniškega razmerja.

Pogodbenik mora za uspešno oddajo naročila preko spletnega servisa slediti navodilom in drugim pogojem, ki so sestavni del navodil za uporabo spletnega servisa in morebitnih dodatnih navodil oziroma pogojev, ki jih prejme pogodbenik v sklopu vsakokrat poslanega elektronskega sporočila, v katerem bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. pogodbeniku predstavila posebne pogoje, ki jih mora pogodbenik upoštevati pri uporabi spletnega servisa API. Pogodbenik bo od družbe prejel navodila za uporabo spletnega servisa API po sklenitvi pogodbe o dolgoročnem naročniškem razmerju oziroma v postopku vzpostavitve uporabniškega računa za pogodbenika in priprave različnih nastavitev in drugih podatkov za pogodbenika v sistemu družbe.

Pogodbenik mora v oddanih naročilih preko spletnega servisa navesti resnične in popolne podatke. Izključno pogodbenik je tisti, ki nosi vso odgovornost zaradi neresničnih ali nepravilnih podatkov navedenih v oddanem naročilu.

Obseg storitev, kot tudi različne funkcionalnosti in druge prednosti, ki jih omogoča uporaba spletnega servisa, je odvisen od ponudbe dolgoročnega naročniškega razmerja oziroma posameznega naročniškega paketa, ki je del ponudbe dolgoročnega naročniškega razmerja, kot tudi dogovorov med pogodbenikom in družbo Pripelji Ideje, d.o.o. v sklenjeni pogodbi o dolgoročnem naročniškem razmerju.

V primeru oddaje naročila preko spletnega servisa je omogočeno, da nastopa pogodbenik kot pošiljatelj pošiljk, ki so bile oblikovane v oddanem naročilu, ali le kot posrednik, v tem primeru nastopa kot dejanski pošiljatelj oblikovanih pošiljk v oddanem naročilu tretja oseba, ki je navedena v oddanem naročilu. Pogodbenik lahko v oddanem naročilu preko spletnega servisa uporabi izključno tisto opcijo, ki je pogodbeniku omogočena oziroma dovoljena v skladu z dogovori v sklenjeni pogodbi o dolgoročnem naročniškem razmerju. Pogodbenik s sklenjenim dolgoročnim naročniškim razmerjem lahko kadarkoli naroči ustrezen dodatni modul, ki pogodbeniku omogoča, da nastopa v oddanem naročilu preko spletnega servisa API, kot posrednik, kjer nastopa kot dejanski pošiljatelj oblikovanih pošiljk v oddanem naročilu tretja oseba, ki je navedena v oddanem naročilu.

Kadar pogodbenik v skladu s prejšnjim odstavkom nastopa v oddanih naročilih le kot posrednik (torej nastopa kot dejanski pošiljatelj oblikovanih pošiljk v oddanem naročilu tretja oseba), pogodbenik zagotavlja in jamči, da je takšna tretja oseba seznanjena s temi splošnimi pogoji poslovanja.

V primeru oddaje naročila preko spletnega servisa ima pogodbenik pravico, da sam izbere kateremu partnerju kurirju se bo na zahtevo pogodbenika posredovalo naročilo za izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, ki so bile naročene v oddanem naročilu. Pogodbeniku je pravica iz tega odstavka omejena na izbiro partnerja kurirja, ki je pogodbeniku omogočen oziroma dovoljen v skladu z dogovori v sklenjeni pogodbi o dolgoročnem naročniškem razmerju.

7 Potrditev in preklic naročila

Pogodbenik v postopku oddaje naročila oblikuje eno ali več pošiljk, kar pomeni, da pogodbenik v skladu z navodili navede za posamezno pošiljko podatke, kot so teža pošiljke, podatki o prejemniku, podatki o dostavni lokaciji, podatki o dodatnih storitvah na pošiljko in drugi podatki, ki so v postopku oddaje naročila v danem trenutku zahtevani.

Z uspešno oddajo naročila se naročilu dodeli identifikacijska številka (v nadaljevanju samo številka), ki potrjuje, da je bilo naročilo uspešno oddano preko platforme, sprejeto iz strani družbe Pripelji Ideje, d.o.o. in posredovano v nadaljnjo obdelavo. Pogodbenik prejme številko oddanega naročila v sklopu elektronskega sporočila “Potrdilo o oddanem naročilu” ali/in na drug ustrezen način, kot je na primer objava uspešno oddanega naročila, vključno s številko naročila in drugimi podatki v mobilni aplikaciji, ki je del platforme.

V trenutku uspešne oddaje naročila so vsi pogoji, vključno s ceno naročenih storitev in provizijo za rezervacijo kurirja, fiksirani in veljajo tako za družbo, kot pogodbenika. V trenutku oddaje naročila se pogodbenik strinja z obveznostjo plačila naročenih storitev in drugih zaračunanih stroškov.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. z dodeljeno številko naročilu potrjuje, da je prejela in obdelala uspešno oddano naročilo pogodbenika, ter na zahtevo pogodbenika in v sklopu značilnosti oddanega naročila, naročilo posredovala izbranemu partnerju kurirju oziroma pri izbranem partnerju kurirju naročila ustrezno prevozno in druge s prevozom povezane storitve.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. bo v sklopu poslanega elektronskega sporočila “Potrdilo o oddanem naročilu” ali/in na drug ustrezen način pogodbeniku sporočila informacije o tem, za katere oblikovane pošiljke, ki so del uspešno oddanega naročila se je uspešno rezerviralo partnerja kurirja.

Takoj, ko se prejeto naročilo pogodbenika posreduje izbranemu partnerju kurirju in se pri izbranem partnerju kurirju uspešno naroči ustrezno prevozno in druge s prevozom povezane storitve za najmanj eno ali vse oblikovane pošiljke, ki so del uspešno oddanega naročila, je družba Pripelji ideje, d.o.o. v celoti opravila obseg storitev, ki jih izvaja v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja za uspešno oddana naročila pogodbenika.

Pogodba med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in pogodbenikom je sklenjena v trenutku, ko družba potrdi prejem naročila oziroma, ko pogodbenik prejme elektronsko sporočilo “Potrdilo o oddanem naročilu”. Pogodbenik izrecno soglaša, da sklenjeno pogodbo, kot tudi vse ostale podatke, ki so povezani z oddanim naročilom in jih mora pogodbenik prejeti skladno z zakonodajo, lahko pogodbenik prejme po elektronski pošti. Pogodba je sestavljena in sklenjena v slovenskem jeziku. Pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku družbe in jo lahko pogodbenik pridobi na podlagi pisnega zahtevka, poslanega na naslov elektronske pošte info@pripelji.si.

Pogodbenik lahko prekliče oblikovano pošiljko, ki je del uspešno oddanega naročila tako, da to izvede preko platforme, če pogodbeniku ni omogočen preklic neposredno preko platforme pa se lahko zahteva za preklic oblikovane pošiljke pošlje s pravilno izpolnjenim obrazcem (OBRAZEC ZA PREKLIC POŠILJKE najdete v zadnjem poglavju tega dokumenta) na naslov elektronske pošte info@pripelji.si. V trenutku, ko je izveden preklic posamezne oblikovane pošiljke se nemudoma prekličejo vse naročene storitve, ki so del preklicane pošiljke in jih je družba Pripelji ideje, d.o.o. izvedla v obsegu storitev, ki se v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja izvajajo iz strani družbe za oddana naročila pogodbenika.

Dokler družba za uspešno oddano naročilo pogodbenika ni naročila prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev pri enem izmed partnerjev kurirjev, je pogodbenik upravičen do sto (100) % vračila višine vplačanega zneska za naročene storitve povezane s preklicano pošiljko. Vplačan znesek stroška provizije za rezervacijo kurirja v oddanem naročilu, ni vračljiv.

V primeru, da je pogodbenik preklical oblikovano pošiljko, ki je del uspešno oddanega naročila po tem, ko je družba za oddano naročilo pogodbenika že uspešno naročila prevozne in druge s prevozom povezane storitve pri enem izmed partnerjev kurirjev, je pogodbenik upravičen do osemdeset (80) % vračila višine vplačanega zneska za naročene storitve povezane s preklicano pošiljko. Vplačan znesek stroška provizije za rezervacijo kurirja v oddanem naročilu, ni vračljiv. Odbitek predstavlja nadomestilo za povzročene administrativne in organizacijske stroške v postopku obdelave prejetega naročila in posredovanja naročila izbranemu partnerju kurirju.

V primeru, da je pogodbenik preklical oblikovano pošiljko, ki je del uspešno oddanega naročila po tem, ko je že izveden uspešni prevzem pošiljke (kot uspešni prevzem pošiljke se razume, ko je izbran partner kurir v sklopu izvajanja prevozne storitve uspešno prevzel pošiljko pri pošiljatelju oziroma, ko je iz sistema partnerja kurirja razvidno, da je bila pošiljka iz oddanega naročila uspešno prevzeta), pogodbenik ni upravičen do povračila stroškov.

Pogodbenik ni upravičen do povračila stroškov tudi, če je v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja pravočasno preklical oblikovano pošiljko, ki je del uspešno oddanega naročila, in je nato vseeno izveden uspešen prevzem pošiljke (kot uspešni prevzem pošiljke se razume, ko je izbran partner kurir v sklopu izvajanja prevozne storitve uspešno prevzel pošiljko pri pošiljatelju oziroma, ko je iz sistema partnerja kurirja razvidno, da je bila pošiljka iz oddanega naročila uspešno prevzeta).

V kolikor je pogodbenik upravičen do povračila stroškov v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, bo pogodbenik po odobritvi vračila na naslov elektronske pošte prejel sporočilo o potrditvi preklica pošiljke in odobritvi vračila. Odobreno višino vračila bo družba poravnala na bančni račun pogodbenika najkasneje v štirinajstih (14) dneh, od dneva odobritve vračila.

Pogodbenik soglaša, da vozniku izbranega partnerja kurirja ne bo v nobenem primeru predana pošiljka, ki je bila uspešno preklicana. V kolikor se takšna pošiljka vseeno preda izbranemu partnerju kurirju oziroma se začne za takšno pošiljko izvajati prevozno storitev, je izključno pogodbenik odgovoren za vse pri tem nastale stroške.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne omogoča, da bi lahko pogodbenik po tem, ko se je uspešno oddalo naročilo preko platforme, spremenil katerikoli podatek v oddanem naročilu.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne sprejema naročil od nepooblaščenih preprodajalcev in si pridržuje pravico, da prekliče vsako naročilo, ki je oddano s strani nepooblaščenega prodajalca ali preprodajalca.

8 Omejitve števila, teže in velikosti pošiljk

Vsaka oblikovana pošiljka, ki je del oddanega naročila predstavlja samostojno pošiljko, ki mora biti pri prevzemu predana vozniku izbranega partnerja kurirja v enem kosu, ter pravilno opremljena, pakirana in označena.

Vsaka oblikovana pošiljka, ki je del oddanega naročila ima omejitev maksimalne velikosti največje dovoljene dolžine 175 cm (v tem kontekstu predstavlja dolžino najdaljša stranica pošiljke) in največje dovoljene kombinirane velikosti 300 cm (v tem kontekstu predstavlja kombinirano velikost seštevek dolžine, dva kratnika širine in dva kratnika višine).

Vsaka oblikovana pošiljka, ki je del oddanega naročila ima omejitev maksimalne največje dovoljene teže 40 kg.

Pogodbenik oziroma pošiljatelj soglaša, da bo vozniku izbranega partnerja kurirja pri prevzemu predano natančno takšno število pošiljk, kot jih je pogodbenik oblikoval v oddanem naročilu. Pogodbenik oziroma pošiljatelj prav tako soglaša, da bodo vse pri prevzemu predane pošiljke ustrezale značilnostim in navedenim podatkom v oddanem naročilu, pri tem pošiljke ne bodo presegale omejitev maksimalne teže ali/in velikosti pošiljk, kot je to opredeljeno v teh splošnih pogojih poslovanja.

V kolikor bo pogodbenik oziroma pošiljatelj pri prevzemu predal vozniku izbranega partnerja kurirja večje število pošiljk ali/in posamezna pošiljka ne bo ustrezala navedenim podatkom iz oddanega naročila, vključno z upoštevanjem različnih omejitev, ki so del teh splošnih pogojev poslovanja, se šteje, da je pogodbenik enostransko spremenil naročilo.

Vse dodatne stroške, ki nastanejo iz dejstva, da je pogodbenik enostransko spremenil naročilo, nosi izključno pogodbenik.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da od pogodbenika zahteva povračilo stroškov, ki jih je na zahtevo pogodbenika poravnala družba. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si prav tako pridržuje pravico, da od pogodbenika zahteva povračilo stroškov, ki jih je družbi zaračunal partner kurir po že opravljenih prevoznih in drugih storitvah, če je pogodbenik enostransko spremenil naročilo. V takšnem primeru bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. pogodbeniku zaračunala znesek za povračilo stroškov v samostojnem izdanem računu ali v sklopu izdanega računa za obračunsko obdobje. Pogodbenik mora plačati zaračunan znesek za povračilo stroškov v roku sedmih (7) dni od prejetega računa.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da pogodbeniku zaračuna administrativne stroške v višini največ deset (10) evrov, in sicer za vsako oblikovano pošiljko, ki je del oddanega naročila in zaradi katere so družbi nastali dodatni stroški zaradi obravnave enostranske spremembe naročila. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si prav tako pridržuje pravico, da pogodbeniku, skupaj z administrativnimi stroški, ki so del tega odstavka, zaračuna tudi ceno storitve rezervacije kurirja za težo pošiljke “Pošiljka z nestandardno težo”, in sicer za vsako oblikovano pošiljko, ki je del oddanega naročila in je presegla omejitev maksimalne teže pošiljke (maksimalna dovoljena teža je 40 kg), kot je to opredeljeno v teh splošnih pogojih poslovanja. Zaračunane stroške mora pogodbenik plačati v roku sedmih (7) dni.

Pogodbenik in družba se lahko pisno dogovorita, da lahko oblikovane pošiljke, ki so del oddanega naročila presegajo v teh splošnih pogojih poslovanja navedene omejitve za dovoljeno velikost ali/in težo pošiljk. V tem primeru se mora to posebej dogovoriti, skupaj z višino oziroma ceno za takšne pošiljke, v sklenjeni pogodbi o dolgoročnem naročniškem razmerju med pogodbenikom in družbo Pripelji ideje, d.o.o.

9 Prepovedani predmeti in blago v pošiljkah

Seznam prepovedanih predmetov in blaga:

 • žive živali in živalski ostanki
 • hrana, pijača in drugo blago ali predmeti, ki zahtevajo prevoz ali skladiščenje v temperaturno kontroliranem okolju
 • človeški ostanki in žare
 • zdravila na recept in drugi farmacevtski izdelki
 • medicinski vzorci
 • tobak in alkohol
 • droge
 • nevarne snovi in nevarni predmeti
 • orožje in strelivo ter eksplozivni material
 • nelegalni predmeti
 • aerosoli
 • žlahtne kovine, dragulji, zlato, srebro, pravi biseri in dragoceni kamni
 • denar, kreditne kartice, kovanci, vrednostni papirji in ostali dokumenti z denarno vrednostjo
 • predmeti in blago, ki lahko med prevozom poškoduje druge pošiljke, če niso pravilno pakirani ali označeni
 • blago, ki ga je treba skladno z Evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), prevažati kot nevarno blago

Pogodbenik oziroma pošiljatelj soglaša, da se bodo vozniku izbranega partnerja kurirja pri prevzemu predale pošiljke z vsebino, katere del niso predmeti ali blago, ki je opredeljeno v seznamu prepovedanih predmetov in blaga v teh splošnih pogojih poslovanja ali/in splošnih pogojih poslovanja izbranega partnerja kurirja, ki je izvajalec prevozne storitve.

Vse dodatne stroške, ki nastanejo iz dejstva, da pogodbenik oziroma pošiljatelj ni upošteval omejitev in prepovedi v skladu s tem členom, nosi izključno pogodbenik. V takšnih primerih je izključno pogodbenik oziroma pošiljatelj odgovoren za nastalo škodo ali poškodbe na pošiljki, ki je bila predana vozniku izbranega partnerja kurirja, kot tudi postransko nastalo škodo ali poškodbe na drugih pošiljkah, ki so bile del prevoza, skladiščenja ali drugih manipulacij pri izbranem partnerju kurirju.

Izbran partner kurir si pridržuje pravico, da zavrne prevzem pošiljk katerih vsebina se smatra za nevarno oziroma lahko škoduje ostalim pošiljkam v prevozu, ali obstaja možnost, da vsebina pošiljke vsebuje prepovedane predmete ali blago.

Izbran partner kurir, ki v danem trenutku razpolaga s prevzeto pošiljko, lahko z njo ravna na način, ki se mu zdi primeren za zagotavljanje varnosti in preprečitve škode na ostalih pošiljkah, kot tudi varnosti in zdravja ljudi, živali in okolja. Partner kurir si pridržuje pravico, da v primeru ugotovitve, da je vsebina pošiljke prepovedana, škodljiva ali nevarna oziroma lahko ogroža druge pošiljke, odstrani takšno vsebino iz pošiljke ali kako drugače ravna s pošiljko za zagotavljanje varnosti in nadaljnjega nemotenega opravljanja svoje dejavnosti.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da od pogodbenika zahteva povračilo stroškov, ki jih je na zahtevo pogodbenika poravnala družba. V takšnem primeru bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. pogodbeniku zaračunala znesek za povračilo stroškov v samostojnem izdanem računu ali v sklopu izdanega računa za obračunsko obdobje. Pogodbenik mora plačati zaračunan znesek za povračilo stroškov v roku sedmih (7) dni od prejetega računa.

10 Pakiranje in označevanje pošiljk

Vsaka oblikovana pošiljka, ki je del oddanega naročila mora biti pravilno pakirana in pri prevzemu predana vozniku izbranega partnerja kurirja v ustrezni embalaži, med drugim to pomeni, da mora biti ustreznost zunanje in notranje embalaže izbrana glede na vsebino pošiljke (za zunanjo embalažo pakiranja se priporoča kartonske škatle iz dvo ali več slojnega kartona, da se zagotovi odportnost na vlago in zaščiti vsebina pošiljke pri različnih manipulacijah, v notranji embalaži mora biti na primer dodana folija z mehurčki, še posebej, če gre za lomljivo vsebino pošiljke), pakiranje mora ustrezati teži, velikosti in vsebini pošiljke (ves notranji prostor pošiljke mora biti učinkovito zapolnjen, saj se tako prepreči premikanje vsebine pošiljke in nastanek poškodb), pakiranje mora zaščititi pošiljko pri padcu iz višine enega (1) metra, prav tako pa mora biti pakiranje primerno za transport in druge manipulacije s pošiljko (upoštevati je potrebno dejstvo, da se lahko pošiljke v logističnih centrih partnerjev kurirjev sortirajo na avtomatskih sortirnih sistemih, kot tudi, da se pošiljke v transportu nalagajo ena na drugo).

Oznake in napisi na zunanjih embalažah pošiljk, kot so “Občutljiva vsebina”, “Pazljivo ravnanje”, “Posebna lega” in drugi napisi, ki nakazujejo da je vsebina pošiljke občutljiva ali lomljiva oziroma je potrebno s pošiljko previdno ravnati, so za partnerja kurirja le informativne narave in ni odgovoren, če se pošiljke katerih vsebina je občutljiva ali lomljiva poškodujejo med transportom ali različnimi manipulacijami, razen, če je pogodbenik v postopku oddaje naročila za oblikovano pošiljko naročil dodatne storitve na pošiljko, ki od partnerja kurirja zahtevajo posebno ravnanje s pošiljko v sklopu izvajanja prevozne in drugih storitev. Tudi, če je pogodbenik v postopku oddaje naročila za oblikovano pošiljko naročil ustrezno dodatno storitev na pošiljko, ki od partnerja kurirja zahteva posebno ravnanje s pošiljko, se mora še vedno poskrbeti za ustrezno pakiranje in označevanje pošiljke, saj naročilo takšnih dodatnih storitev ne ščiti oziroma zavaruje pošiljke pred morebitnim nastankom poškodbe. To pomeni, da se mora v primerih, ko je vsebina pošiljke občutljiva ali lomljiva še posebej poskrbeti za ustrezno pakiranje pošiljke.

Vsaka oblikovana pošiljka, ki je del oddanega naročila mora biti pravilno označena in pri prevzemu predana vozniku izbranega partnerja kurirja z ustrezno oznako oziroma nalepko, ki mora biti pravilno nameščena na ustrezno oziroma največjo površino pošiljke (pri tem se morajo iz površine pošiljke odstraniti vse stare nalepke), ter zagotavljati jasno razvidne podatke za izvedbo prevozne in drugih storitev.

Pogodbenik oziroma pošiljatelj je edini odgovoren, da je nalepka nameščena na pravo pošiljko, tudi kadar nalepke pripravi, natisne in pri prevzemu na prevzemno lokacijo pošiljke dostavi voznik izbranega partnerja kurirja.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo pogodbenika oziroma pošiljatelja obvestila v sklopu poslanega elektronskega sporočila “Potrdilo o oddanem naročilu”, če mora pogodbenik oziroma pošiljatelj sam poskrbeti za tiskanje nalepke, ali bo natisnjene nalepke pri prevzemu pošiljke dostavil partner kurir. Če mora pogodbenik oziroma pošiljatelj sam poskrbeti za tiskanje nalepk, bo lahko družba Pripelji ideje, d.o.o. v nekaterih primerih kreirala nalepko in pogodbeniku v elektronski obliki dala nalepko na voljo za prevzem. Izključno pogodbenik oziroma pošiljatelj je odgovoren, da je nalepka pravilno natisnjena in nameščena na pravo pošiljko.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. ni v nobenem primeru odgovorna za tiskanje in dostavo nalepk do pogodbenika oziroma pošiljatelja. Pogodbenik mora prevzete nalepke, ki jih je kreirala in za pogodbenika pripravila družba Pripelji ideje, d.o.o. po potrebi grajati in nepravilnosti podatkov na pripravljenih nalepkah čim prej sporočiti družbi, da se lahko nepravilnosti popravijo in pogodbeniku pravočasno posreduje oziroma da na voljo nove nalepke.

Pogodbenik oziroma pošiljatelj soglaša in potrjuje, da bo vsaka oblikovana pošiljka, ki je del oddanega naročila in pri prevzemu predana vozniku izbranega partnerja kurirja, ustrezala pravilnemu pakiranju in označevanju pošiljk v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja ali/in splošnih pogojih poslovanja izbranega partnerja kurirja, ki je izvajalec prevozne storitve.

Pogodbenik oziroma pošiljatelj se mora zavedati, da se lahko za pošiljke, ki niso pravilno pakirane ali označene v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja ali/in splošnimi pogoji poslovanja izbranega partnerja kurirja, zavrne izvajanje prevozne in s prevozom povezane druge storitve, ki jih je pogodbenik naročil v oddanem naročilu, tudi v primeru, če je partner kurir že uspešno izvedel prevzem pošiljke, prav tako se lahko zavrne odškodninske zahtevke in izplačilo zavarovalnine zaradi nastale poškodbe ali/in izgube pošiljke, ker pošiljka ni bila ustrezno pakirana ali označena.

Vse dodatne stroške, ki nastanejo iz dejstva, da je bila pri prevzemu pošiljke predana vozniku izbranega partnerja kurirja pošiljka, ki ni ustrezno pakirana ali označena v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja ali/in splošnimi pogoji poslovanja izbranega partnerja kurirja, nosi izključno pogodbenik oziroma pošiljatelj. V takšnih primerih je izključno pogodbenik oziroma pošiljatelj odgovoren za nastale poškodbe ali izgubo pošiljke, ki je bila predana vozniku izbranega partnerja kurirja, kot tudi postransko nastalo škodo ali poškodbe na drugih pošiljkah, ki so bile del transporta, skladiščenja ali drugih manipulacij pri izbranem partnerju kurirju.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. ni v nobenem primeru odgovorna za nastale poškodbe ali izgubo pošiljk, v sklopu opravljanja prevoznih in drugih storitev s strani izbranega partnerja kurirja.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da od pogodbenika zahteva povračilo stroškov, ki jih je na zahtevo pogodbenika poravnala družba. V takšnem primeru bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. pogodbeniku zaračunala znesek za povračilo stroškov v samostojnem izdanem računu ali v sklopu izdanega računa za obračunsko obdobje. Pogodbenik mora plačati zaračunan znesek za povračilo stroškov v roku sedmih (7) dni od prejetega računa.

11 Prevzem pošiljk

Navedena prevzemna lokacija (to pomeni točen naslov prevzema pošiljk) v oddanem naročilu mora biti vozniku izbranega partnerja kurirja enostavno dostopna, med drugim to pomeni, da mora biti vozniku pri prevzemu omogočeno, da parkira vozilo ne več, kot petindvajset (25) metrov stran od glavnega vhoda v stavbo na navedeni prevzemni lokaciji (pri tem voznik ni dolžan prevzeti pošiljk v zgornjih nadstropjih stavbe).

Oseba, ki je zadolžena za predajo pošiljk mora biti vozniku izbranega partnerja kurirja dosegljiva, med drugim to pomeni, da mora biti ta oseba pri prevzemu prisotna na navedeni prevzemni lokaciji. Voznik izbranega partnerja kurirja ni dolžan pred prevzemom poklicati, mora pa ob prihodu na navedeno prevzemno lokacijo pozvoniti ali potrkati na vrata vhoda v stavbo, da se lahko pogodbeniku oziroma pošiljatelju na ta način naznani prihod, ter počakati, da se mu preda pošiljka. V kolikor vrat vhoda v stavbo na navedeni prevzemni lokaciji ob naznanitvi prihoda voznika nihče ne bo odprl, bo voznik odšel, pri tem se bo izbran partner kurir ravnal po svojih splošnih pogojih poslovanja glede obveščanja pogodbenika oziroma pošiljatelja o neuspelem prevzemu pošiljk in ponovnega poskusa prevzema. V primeru, da bo tudi drugi poskus prevzema pošiljk na navedeni prevzemni lokaciji neuspešen, si izbran partner kurir pridržuje pravico, da prekliče izvedbo prevozne in drugih storitev, ter zaračuna dodatne stroške.

Pogodbenik lahko v določenih primerih v postopku oddaje naročila, sam izbere dan predvidenega prevzema pošiljk na navedeni prevzemni lokaciji. V kolikor pogodbenik v oddanem naročilu ni sam izbral dneva predvidenega prevzema pošiljk, bo dan predvidenega prevzema določen avtomatsko. To pomeni, da se bo dan predvidenega prevzema pošiljk določil na podlagi značilnosti naročenih storitev v oddanem naročilu in dneva oddaje naročila preko platforme ali se bo kot dan predvidenega prevzema pošiljk upošteval dan, ki ga izbran partner kurir v skladu s svojimi splošnimi pogoji poslovanja in organizacijo prevozov upošteva za termin izvedbe prevzema pošiljk na navedeni prevzemni lokaciji.

Dan predvidenega prevzema pošiljk se bo sporočil pogodbeniku oziroma pošiljatelju v sklopu poslanega elektronskega sporočila “Potrdilo o oddanem naročilu” ali na drug ustrezen način.

Pogodbenik oziroma pošiljatelj soglaša in potrjuje, da bodo vse pošiljke, ki so oblikovane v oddanem naročilu, na dan predvidenega prevzema vozniku izbranega partnerja kurirja pravočasno in ne kasneje, kot od osme (8.00) ure dalje na voljo na navedeni prevzemni lokaciji za prevzem. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega partnerja kurirja, kot tudi zaradi značilnosti oddanega naročila je lahko prevzem pošiljk izveden izven običajnega časovnega okvirja, ponavadi pa je prevzem pošiljk izveden v običajnem časovnem okvirju enkrat med osmo (8.00) in šestnajsto (16.00) uro na dan predvidenega prevzema pošiljk.

V kolikor voznik izbranega partnerja kurirja na dan predvidenega prevzema ne pride na navedeno prevzemno lokacijo, je pogodbenik dolžan to sporočiti družbi Pripelji ideje, d.o.o., razen, če se je pogodbenik oziroma pošiljatelj neposredno z izbranim partnerjem kurirjem dogovoril za drug dan prevzema pošiljk. V primeru, da je prevzem izveden neuspešno iz kakršnegakoli razloga na strani pogodbenika oziroma pošiljatelja lahko nastanejo dodatni stroški.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. ni v nobenem primeru odgovorna za izgubo, poškodbe ali druge nepravilnosti, niti za zamude pri prevzemu pošiljk s strani izbranega partnerja kurirja ali dodatne stroške ali izgubo dobička, ki lahko nastanejo pogodbeniku oziroma pošiljatelju z zamudo pri prevzemu.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da od pogodbenika zahteva povračilo stroškov, ki jih je na zahtevo pogodbenika poravnala družba. V takšnem primeru bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. pogodbeniku zaračunala znesek za povračilo stroškov v samostojnem izdanem računu ali v sklopu izdanega računa za obračunsko obdobje. Pogodbenik mora plačati zaračunan znesek za povračilo stroškov v roku sedmih (7) dni od prejetega računa.

V skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja se, kot dan predvidenega prevzema razume čas oziroma dan, ki ni zagotovljen ampak okviren oziroma informativne narave.

12 Dostava pošiljk

Navedena dostavna lokacija (to pomeni točen naslov prejemnika) v oddanem naročilu mora biti vozniku izbranega partnerja kurirja enostavno dostopna, med drugim to pomeni, da mora biti vozniku pri dostavi omogočeno, da parkira vozilo ne več, kot petindvajset (25) metrov stran od glavnega vhoda v stavbo na navedeni dostavni lokaciji (pri tem voznik ni dolžan prevzeti pošiljk v zgornjih nadstropjih stavbe).

Prejemnik mora biti vozniku izbranega partnerja kurirja dosegljiv na navedeni dostavni lokaciji, med drugim to pomeni, da mora biti prejemnik pri dostavi prisoten na navedeni dostavni lokaciji. Voznik izbranega partnerja kurirja ni dolžan pred dostavo poklicati prejemnika, mora pa ob prihodu na navedeno dostavno lokacijo pozvoniti ali potrkati na vrata vhoda v stavbo, da se lahko prejemniku na ta način naznani prihod, ter počakati, da se prevzame pošiljka. V kolikor vrat vhoda v stavbo na navedeni dostavni lokaciji ob naznanitvi prihoda voznika nihče ne bo odprl, bo voznik odšel, pri tem se bo izbran partner kurir ravnal po svojih splošnih pogojih poslovanja glede obveščanja prejemnika o neuspelem prvem poskusu dostave pošiljke, načinu drugega poskusa dostave ali začasnem skladiščenju pošiljke oziroma dajanju pošiljke na voljo prejemniku za osebni prevzem. Začasno skladiščenje pošiljke oziroma dajanje pošiljke na voljo prejemniku za osebni prevzem se izvaja v prostorih izbranega partnerja kurirja, kot so depoji, skladišča in drugi prostori, kot je na primer paketomat ali v prostorih partnerskih podjetij, kot so bencinski servisi, lahko tudi proti plačilu prejemnika.

V primeru, da je bila dostava pošiljke neuspešna ali se pošiljka v sklopu začasnega skladiščenja oziroma dajanja na voljo prejemniku za osebni prevzem, ni pravočasno prevzela, si izbran partner kurir pridržuje pravico, da jo v skladu s svojimi splošnimi pogoji poslovanja in proti plačilu, vrne pogodbeniku oziroma pošiljatelju na prevzemno lokacijo, ki je bila navedena v oddanem naročilu.

Prejemnik mora biti vozniku izbranega partnerja kurirja na dan predvidene dostave dosegljiv oziroma na voljo na navedeni dostavni lokaciji, in sicer med osmo (8.00) in osemnajsto (18.00) uro. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega partnerja kurirja, je lahko dostava pošiljk izvedena izven časovnega okvirja, ki je opredeljen v tem odstavku.

Prejemnik lahko za prevzem pošiljke pooblasti tretjo osebo (na primer drugo osebo v gospodinjstvu, soseda, ali koga drugega), prav tako lahko v določenih primerih in v neposrednem dogovoru z izbranim partnerjem kurirjem določi nadomestno dostavno lokacijo, ali se dogovori za kateri drug dan dostave.

Prejemnik ima pravico, da prevzem dostavljene pošiljke zavrne. V takem primeru se bo pošiljka vrnila pogodbeniku oziroma pošiljatelju na prevzemno lokacijo, ki je bila navedena v oddanem naročilu.

Prejemnik mora o vsakršni vidni poškodbi pošiljke pri dostavi, na to opozoriti voznika izbranega partnerja kurirja in po potrebi izpolniti poročilo o poškodbi (obrazec za izpolnitev poročila o poškodbi mora prejemniku priskrbeti voznik izbranega partnerja kurirja), izpolnjeno poročilo o poškodbi vključno z voznikom podpisati, ter potrdilo o dostavi z zadržkom podpisati.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. ni v nobenem primeru odgovorna za izgubo, poškodbe ali druge nepravilnosti, niti za zamude pri dostavi pošiljk s strani izbranega partnerja kurirja ali dodatne stroške ali izgubo dobička, ki lahko nastanejo pogodbeniku oziroma pošiljatelju ali prejemniku z zamudo dostave ali neuspešno dostavo pošiljke na dostavno lokacijo prejemnika.

V skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja se, kot dan dostave razume čas oziroma dan, ki ni zagotovljen ampak okviren oziroma informativne narave.

13 Zavarovanje pošiljk in reklamacijski postopek

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne deluje, kot zavarovalnica, niti v okviru opravljanja storitev v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja ne ponuja produktov in storitev zavarovanj. Produkte zavarovanj pošiljk ponujajo neposredno partnerji kurirji, ali zavarovalnice na podlagi dogovorov sklenjenih s partnerji kurirji. Izključno splošni pogoji poslovanja izbranega partnerja kurirja in zavarovalnic veljajo v vseh zadevah, ki se nanašajo na zavarovanje pošiljk in reševanje odškodninskih zahtevkov povezanih z izvajanjem prevoznih in drugih s prevozom povezanih storitev.

Izpolnitev obveznosti povezanih z izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, je izključno odgovornost partnerjev kurirjev.

Na podlagi splošnih pogojev poslovanja partnerjev kurirjev in z njihovimi pogoji povezanimi pravili na področju zavarovanja pošiljk, velja, da je za vsa oddana naročila zagotovljeno tako imenovano osnovno zavarovanje pošiljk, kot se osnovno zavarovanje interpretira v pogojih posameznega partnerja kurirja. V primeru, da partner kurir v svojih pogojih na področju zavarovanj pošiljk ne uporablja besedno zvezo osnovno zavarovanje, se smatra, da osnovno zavarovanje smiselno predstavlja drugo vrsto zavarovanja, kjer je zavarovalna premija že vključena v ceno naročene prevozne storitve pri izbranem partnerju kurirju.

Pogodbenik se mora pred vsako oddajo naročila seznaniti s pogoji zavarovanja pošiljk pri izbranem partnerju kurirju. Na spletni strani www.pripelji.si, kjer so predstavljeni partnerji kurirji so med drugim predstavljeni tudi pogoji posameznega partnerja kurirja na področju zavarovanja pošiljk, vključno z višino zavarovalnega kritja za osnovno zavarovanje pošiljk. Za pravilnost in točnost predstavljenih pogojev posameznega partnerja kurirja na področju zavarovanja pošiljk na spletni strani www.pripelji.si, družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne odgovarja, saj so ti podatki informativne narave.

V kolikor je vrednost vsebine oblikovane pošiljke, ki je del oddanega naročila preko platforme, višja od vrednosti dvesto (200) evrov, se pogodbeniku priporoča, da prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev ne naroči preko platforme, saj pogodbenik v postopku oddaje naročila nima možnosti sklenitve dodatnega zavarovanja, razen, če se je pogodbenik pred oddajo naročila prepričal, da izbran partner kuriri zagotavlja osnovno zavarovanje pošiljk, ki vključuje zavarovalno kritje višje od vrednosti dvesto (200) evrov.

Zavarovalno kritje obsega v primeru izgube ali poškodbe pošiljke, izključno stroške nastale zaradi same izgube ali poškodbe pošiljke. Zavarovalno kritje v nobenem primeru ne obsega stroškov izvedbe prevoznih in drugih storitev s strani izbranega partnerja kurirja, kot tudi ne stroškov, ki jih ima pogodbenik z oddajo naročila preko platforme.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ni v nobenem primeru odgovorna za nobeno izgubo ali poškodbo pošiljke, ali kakršnekoli druge škode, stroške, ali celo izgubo dobička, ki lahko nastanejo pogodbeniku oziroma pošiljatelju pri opravljanju prevoznih in drugih storitev s strani izbranega partnerja kurirja.

Prejemnik mora o vsakršni vidni poškodbi pošiljke pri dostavi, na to opozoriti voznika izbranega partnerja kurirja in po potrebi izpolniti poročilo o poškodbi (obrazec za izpolnitev poročila o poškodbi mora prejemniku priskrbeti voznik izbranega partnerja kurirja), izpolnjeno poročilo o poškodbi vključno z voznikom podpisati, ter potrdilo o dostavi z zadržkom podpisati.

V primeru nastanka poškodbe pošiljke je pogodbenik oziroma pošiljatelj ali prejemnik dolžan na lastne stroške, hraniti pošiljko v takšnem stanju, kot je bila pošiljka dostavljena, in sicer tako dolgo dokler ni postopek upravičenosti izplačila odškodnine zaključen.

V primeru izgube ali poškodbe pošiljke, ki je oblikovana v oddanem naročilu lahko pogodbenik od družbe Pripelji Ideje, d.o.o. zahteva pomoč za vložitev odškodninskega zahtevka pri izbranem partnerju kurirju. To pomeni, da bo družba v imenu pogodbenika vodila celovit postopek, od zbiranja različnih podatkov in dokaznega materiala, do posredovanja zahtevane dokumentacije oziroma vložitve odškodninskega zahtevka in vodenja komunikacije z izbranim partnerjem kurirjem. Pomoč za vložitev odškodninskega zahtevka pri izbranem partnerju kurirju se izvaja kot storitev družbe Pripelji ideje, d.o.o., ki je za pogodbenika izvedena brezplačno ali proti plačilu (odvisno od ponudbe sklenjenega naročniškega razmerja oziroma dogovorov v sklenjeni pogodbi o dolgoročnem naročniškem razmerju) in v skladu s cenikom podpornih storitev, ki je predstavljen na spletni strani www.pripelji.si.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo pogodbeniku zaračunala storitev pomoči za vložitev odškodninskega zahtevka v samostojnem izdanem računu ali v sklopu izdanega računa za obračunsko obdobje. Pogodbenik mora plačati zaračunan znesek za storitev v roku sedmih (7) dni od prejetega računa.

Za pričetek koriščenja pomoči v postopku vložitve odškodninskega zahtevka pri izbranem partnerju kurirju, mora pogodbenik na naslov elektronske pošte info@pripelji.si pravočasno poslati pravilno izpolnjen obrazec (OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO POMOČI PRI VLOŽITVI ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA najdete v zadnjem poglavju tega dokumenta), skupaj z vsem zahtevanim dokaznim gradivom in drugimi prilogami.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. zagotavlja, da bo pogodbeniku nudila pomoč v postopku vložitve odškodninskega zahtevka pri izbranem partnerju kurirju, izključno takrat, če bo pogodbenik na zgoraj naveden način poslal vse zahtevane podatke, vključno s podatki, ki so zahtevani v obrazcu, in to storil pravočasno oziroma ne kasneje, kot v roku desetih (10) dni od uspešnega prevzema pošiljke (kot uspešni prevzem pošiljke se razume, ko je izbran partner kurir v sklopu izvajanja prevozne storitve uspešno prevzel pošiljko pri pošiljatelju oziroma, ko je iz sistema partnerja kurirja razvidno, da je bila pošiljka iz oddanega naročila uspešno prevzeta), ki je del uspešno oddanega naročila.

Odločitev o upravičenosti izplačila odškodnine in višini zneska odškodnine, je izključno odgovornost partnerja kurirja, ali zavarovalnic, ki imajo sklenjene dogovore s partnerji kurirji. Reševanje odškodninskih zahtevkov in preverjanje upravičenosti izplačila odškodnine se izvaja v skladu s splošnimi pogoji partnerja kurirja in zavarovalnic.

V primeru, da bo odločitev o upravičenosti odškodnine odobrena, bo lahko v določenih primerih višino odobrenega zneska odškodnine, na bančni račun pogodbenika poravnala družba Pripelji ideje, d.o.o. Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo v takšnem primeru poravnala znesek odobrene odškodnine na bančni račun pogodbenika v roku sedmih (7) dni, od dneva prejetega nakazila odobrene odškodnine na bančni račun družbe.

Na zahtevo pogodbenika, bo družba Pripelji Ideje, d.o.o. odstopila pogodbeniku vse zahtevke in pravice, ki izhajajo iz transakcij sklenjenih v njegovem imenu in na zahtevo pogodbenika.

14 Veljavni pravni red in morebitne pritožbe

Vsa razmerja med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in pogodbenikom se presojajo po pravu Republike Slovenije. V kolikor kakšna določila v teh splošnih pogojih poslovanja niso ali niso več skladna z veljavno zakonodajo, se takšna določila, če je to mogoče po obsegu in vsebini prilagodijo veljavni zakonodaji, nikoli pa to ne pomeni neveljavnosti ostalih določil teh splošnih pogojev poslovanja.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. deluje, kot komisionar in ne kot izvajalec prevozne storitve, niti ne kot špediter. Izpolnitev obveznosti povezanih z izvedbo prevozne in drugih s prevozom povezanih storitev, je izključno odgovornost partnerjev kurirjev.

V kolikor želi pogodbenik v zvezi s storitvami, ki jih opravlja družba Pripelji Ideje, d.o.o. po teh splošnih pogojih poslovanja, podati pritožbo, mora pogodbenik za to začeti pritožbeni postopek. V vseh morebitnih sporih, ki nastanejo med družbo Pripelji ideje, d.o.o. in pogodbenikom odloča pristojno sodišče v Mariboru, če ni z zakonodajo Republike Slovenije določena izključna krajevna pristojnost.

Pogodbenik mora za začetek pritožbenega postopka pisno obvestiti družbo Pripelji Ideje, d.o.o. Pisno obvestilo mora biti poslano na sedež družbe oziroma na naslov Pripelji Ideje, d.o.o., ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000, Maribor. Pisno obvestilo mora imeti sledečo vsebino:

 • natančna vsebina pritožbe
 • IN kopija pogodbe ali elektronskega sporočila, ki zajema bistvene sestavine pogodbe na katero se pritožba navezuje (priporoča se, da se doda tudi kopije vseh elektronskih
 • sporočil iz katerih je razvidna komunikacija med družbo Pripelji Ideje, d.o.o. in pogodbenikom)

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. bo v primeru prejetega obvestila o pritožbi v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, pritožbo preučila in pogodbeniku v roku tridesetih (30) dni od prejema obvestila poslala odgovor na pritožbo.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da brez kakršnegakoli razloga oziroma obrazložitve zavrne pritožbo pogodbenika, zaradi nepopolnih, napačnih ali kontradiktornih podatkov v pritožbi.

15 Intelektualna lastnina

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. je upravljavec in lastnik platforme ter s platformo povezane informacijske tehnologije, programske opreme, računalniških programov, izvorne kode ter druge tehnologije, kot tudi vse pripadajoče vsebine in v njej vsebovane intelektualne lastnine (vključno z avtorskim delom in pravicami, pravicami do podatkovne baze, obrazci, datotekami, blagovnimi znamkami, idr…), bodisi registrirane ali neregistrirane, razen, če je izrecno napisano, da je upravljavec ali/in lastnik s platformo povezanih različnih produktov, storitev ali posamezne vsebine tretja oseba.

“Pripelji.si” je blagovna znamka družbe Pripelji Ideje, d.o.o. “Pripelji.si”, skupaj z grafikami, logotipi, modeli, ikonami, znamkami, slikami, skripto in imeni storitev, kot tudi v kombinaciji z drugimi avtorskimi deli in lastnino družbe Pripelji Ideje, d.o.o., predstavlja blagovno znamko ali skupek vseh pravic in upravičenj blagovne znamke.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Pripelji Ideje, d.o.o. je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, dajanje na voljo javnosti in druge oblike javne priobčitve, predelava ali vsaka druga uporaba intelektualne lastnine družbe Pripelji Ideje, d.o.o., ne glede na obseg ali postopek uporabe.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli prenese ali dodeli intelektualno lastnino družbe tretji osebi, kot tudi druge pravice in obveznosti iz teh splošnih pogojev poslovanja.

16 Izjava o omejitvi odgovornosti

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, informacij in druge vsebine objavljene na spletni strani www.pripelji.si, kot tudi na drugih produktih in storitvah, vključno s platformo. V teh primerih objavljeni podatki, informacije in druga vsebina so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno ali določeno s samo zakonodajo.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. in njeni zaposleni, vključno z drugimi pooblaščenimi osebami, ki so v razmerju z družbo, niso odgovorni za nobeno posredno, posledično, naključno ali sicer povzročeno škodo, izgubo dobička ali drugo materialno škodo, ki izhaja iz uporabe platforme ali drugih produktov in storitev v lasti družbe.

Spletna stran www.pripelji.si kot tudi drugi produkti in storitve v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o., vključno s platformo, lahko vsebujejo povezave do spletnih strani v lasti tretjih oseb, kot tudi spletnih strani v lasti naših pogodbenih partnerjev, takšne spletne strani družba ne upravlja, ne kontrolira, niti ne preverja njihove vsebine. V kolikor se sledi povezavam na takšne spletne strani je potrebno upoštevati, da pri uporabi spletnih strani tretjih oseb ali/in pogodbenih partnerjev veljajo ločeni oziroma njihovi splošni pogoji poslovanja, vključno s pravili o zasebnosti, za katera družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti in obveznosti. Družba ponuja te povezave le kot informativen koristen dodatek in ne odgovarja za nobeno povzročeno škodo, ki izhaja iz uporabe takšnih spletnih strani.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne zagotavlja, da bodo podatki, ki se lahko hranijo v okviru uporabe platforme ter drugih produktov in storitev, shranjeni trajno. Pogodbenik prevzema riziko in tveganje, da se lahko podatki, ki jih pogodbenik vnese oziroma navede pri uporabi platforme zlorabijo s strani tretjih oseb, še posebej če se prenašajo med elektronsko napravo pogodbenika in informacijskim sistemom družbe v nezaščiteni obliki.

Družba Pripelji ideje, d.o.o. se bo po svojih najboljših močeh in s kar največjo skrbnostjo trudila zagotavljati nemoteno delovanje spletne strani ter drugih produktov in storitev v lasti družbe Pripelji Ideje, d.o.o., vključno s platformo. Kljub temu prosimo za razumevanje, da lahko prihaja zaradi višje sile ali iz tehničnih razlogov do omejitev dostopnosti.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ni dolžna zagotavljati dostopnosti platforme, niti drugih produktov in storitev v lasti družbe, če prihaja do omejitev dostopnosti zaradi napak oziroma nedelovanja strežnikov, informacijske infrastrukture, programske opreme ali storitev pogodbenih partnerjev, od katerih je odvisno delovanje platforme in drugih produktov ter storitev družbe.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. lahko kadarkoli prekine delovanje platforme in omeji dostop do platforme, če je to potrebno zaradi izvajanja posodobitev oziroma vzdrževalnih del ali iz drugih tehničnih razlogov, vendar mora družba o tem obvestiti pogodbenika na njegov naslov elektronske pošte. Kljub temu lahko družba prekine delovanje platforme in omeji ali onemogoči nadaljnji dostop do platforme, ne da bi o tem morala obvestiti pogodbenika, če gre za primere nujnih in kritičnih vzdrževalnih del ali tehničnih del povezanih z varnostno nadgradnjo, ali se tehnična dela opravljajo kadarkoli med triindvajseto (23:00) in peto (5:00) uro.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve, ki se ponujajo in izvajajo v okviru uporabe platforme, popolnoma ustrezale potrebam ali/in zahtevam pogodbenika.

Družba Pripelji Ideje, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preneha ponujati platformo in z njo povezane storitve, kot tudi druge produkte in storitve oziroma trajno ali začasno prekine dostop do platforme in drugih produktov in storitev, brez da bi za to morala družba predhodno obvestiti pogodbenika.

Podporni oddelek

Pogodbenik se lahko vedno obrne s svojimi vprašanji, pritožbami ali pohvalami na družbo Pripelji Ideje, d.o.o., in sicer s poslanim sporočilom na naslov elektronske pošte info@pripelji.si.

Obrazci

Obrazec za preklic pošiljke

Obrazec za uveljavitev pravice do pomoči pri vložitvi odškodninskega zahtevka